دانش، زینت توانگران و توانگری مستمندان است . [امام علی علیه السلام]