دانشمندترین مردم، بیمناکترین آنان از خدای سبحان است [امام علی علیه السلام]